امروز : یکشنبه10 مهر 1401 | 5ربيع‌الاول 1444 | 2 اکتبر 2022
فقط جستجو:

متن جستجو فعاليت داوطلبانه

جمعا 3 نتیجه

... افرادي كه دغدغه مسووليت پذيري اجتماعي شركتي داشتند، عمده فعاليت خود را از طريق تحريم و استراتژي‌هاي بايكوت كه حول محور موضوعات خاصي چون آپارتايد و حقوق حيوانات شكل گرفته بود، دنبال كردند. مثلا تحریم شرکت ...
... تا به کودکان داخل پارک آموزش هاي لازم را ارائه دهند 10 سال مي گذرد و هرچند اين فعاليت روزهاي تعطيل به پايه يي براي مشارکت هاي مردمي براي برجسته سازي فقر و محروميت جمعيت زيادي از کودکان اين سرزمين به منظور ...
فعاليت داوطلبانه مقوله يي است که از ساليان دور در کشور ما وجود داشته و افراد زيادي به اين روش در امور مختلف مشارکت داشته اند. از نمونه هاي فعاليت داوطلبانه، مي توان به مشارکت در برپايي هيات هاي مذهبي و ...

نماد اعتماد الکترونیکی

Telegram 1