امروز : شنبه31 اردیبهشت 1401 | 18شوال 1443 | 21 می 2022
فقط جستجو:

متن جستجو واحد پشتیبانی

جمعا 6 نتیجه

... هیئت مدیره، نماینده‌ی مدیریت و دیگر واحدها و بخش‌های موسسه می‌باشد هر فردی که بخواهد در موسسه خیریه هیوای ژیان چه به صورت افتخاری و موظف به‌کارگیری شود بعد از تکمیل فرم مشارکت توسط واحد مدیریت منابع انسانی ...
... پیشبرد و اهداف خود بر اساس چارت سازمانی به9واحد تقسیم شده است چهار واحدخدماتی:1-مددکاری 2-کارآفرینی 3-آموزشی و ورزشی 4-پزشکی پنج واحد عملیاتی:1- پشتیبانی2-it3 - مدیریت منابع انسانی 4- مشارکت ...
... کارکنان و کلیه آحاد مردم ، مسیری است که کلیه کارکنان در کلیه واحدها می بایست نسبت به اجرای آن متعهد باشند. وی افزود: تعهد و مشارکت کلیه کارکنان ثابت و افتخاری موسسه خیریه هیوای ژیان نشان داد که همه بر ...
4. واحد پشتیبانی
(محتوای بدون مجموعه)
تعریف واحد پشتیبانی شامل بخش‌های اداری ومالی، تأمین زیر ساخت‌ها، می باشدکه فعالیت‌های مرتبط به هرکدام ازبخش های فوق دردفتر مؤسّسه به صورت دوشیفت در روزانجام می‌گیرد.   خلاصه ای ازشرح مسئولیت ...
تعریف: این واحد، یکی از کلیدی‌ترین واحدهای موسسه است ارتباطی تنگاتنگ میان این واحد و سایر واحدهای مؤسسه وجود دارد. مؤسّسه «هیوای ژیان» برخلاف سایر مؤسسات و ارگان‌های حمایتی، توجّه ویژه ای به تکنولوژی‌های ...
6. واحد پشتیبانی
(مجموعه)
Telegram 1