امروز : چهارشنبه25 تیر 1399 | 23ذي‌القعده 1441 | 15 جولای 2020
فقط جستجو:

متن جستجو مالي خرد

جمعا 1 نتیجه

... مؤسسات كه عملكرد موفقى دارند، حتى از بانكهاى تجارى محلى نيز سودآورتر هستند. در حال حاضر، ماليه خرد، فقط پاسخگوى بخشى كوچك از تقاضاى بازار است. هم اكنون صدها مؤسسه مالى در اين عرصه به فعاليت مشغولند اما، ...
Telegram 1