امروز : دوشنبه02 مهر 1397 | 12محرم 1440 | 24 سپتامبر 2018
فقط جستجو:

متن جستجو حسین راغفر

جمعا 1 نتیجه

يكي از آرمان‌هاي هرکشور توسعه متوازن اقتصاد، برقراري عدالت اجتماعي و كاهش فقر است. آرماني كه به نظر مي‌رسد در ایران به‌رغم تمامي اقدامات صورت‌گرفته توفيق چنداني در رسيدن به آن حاصل نشده است چرا كه به گفته ...
Telegram 1