امروز : سه شنبه26 تیر 1397 | 3ذي‌القعده 1439 | 17 جولای 2018
فقط جستجو:

متن جستجو حسین راغفر

جمعا 1 نتیجه

يكي از آرمان‌هاي هرکشور توسعه متوازن اقتصاد، برقراري عدالت اجتماعي و كاهش فقر است. آرماني كه به نظر مي‌رسد در ایران به‌رغم تمامي اقدامات صورت‌گرفته توفيق چنداني در رسيدن به آن حاصل نشده است چرا كه به گفته ...
Telegram 1