امروز : چهارشنبه25 تیر 1399 | 23ذي‌القعده 1441 | 15 جولای 2020
فقط جستجو:

متن جستجو گدايي

جمعا 1 نتیجه

... ترک گدايي است (دوري از گدايي به عنوان راهي براي گذراندن زندگي)، زيرا شناخت «گدايي به بيماري جسماني و رواني منتهي مي شود» با شناخت «من گدايي نمي کنم» هماهنگ است. اما براي بسياري از گدايان، دوري يا ترک ...
Telegram 1