امروز : یکشنبه10 مهر 1401 | 5ربيع‌الاول 1444 | 2 اکتبر 2022
فقط جستجو:

متن جستجو گدايي

جمعا 1 نتیجه

... ترک گدايي است (دوري از گدايي به عنوان راهي براي گذراندن زندگي)، زيرا شناخت «گدايي به بيماري جسماني و رواني منتهي مي شود» با شناخت «من گدايي نمي کنم» هماهنگ است. اما براي بسياري از گدايان، دوري يا ترک ...

نماد اعتماد الکترونیکی

Telegram 1