امروز : سه شنبه05 تیر 1403 | 17ذي‌الحجه 1445 | 25 ژوئن 2024


 

فلسفه وجودی موسسات خیریه

رحیم سیدزاده

زندگی شهری وشرایط موجود جامعه افراد و خانواده هاراازهمدیگرمتلاشی نموده،امروز حتی در شهر های بزرگ برادر از برادر و بستگان نزدیک از وضعیت اقتصادی و اجتماعی همدیگر اطلاع ندارند.در گذشته هر مشکلی که برای هر کدام از اعضاء یک ایل و طایفه پیش می آمد همگی با توجه به اطلاعی که از آن پیدا می کردند...

 

 

 

 

در رفع و رجوع آن تلاش می کردند این همدلی و غم همدیگر را خوردن با ارزش بود حتی اگر مشکل حل نمی شد ارزش داشت ولی امروز این شرایط قابل برگشت نبوده و نیست و نمی توان مشکلات را لاینحل گذاشت.

این موسسات خیریه و انجمن های مردم نهاد هستند که مردم به آنها مراجعه می کنند و مشکل خودرا بدون ترس و واهمه ورودر بایستی در میان می گذارند.

لذا بایدآنچه در توان داریم در اختیاراین انجمن های مردم نهاد وموسسات خیریه قراردهیم تا آنها بازوی قوی و محکمی برای حل مشکلات اجتماعی ،اقتصادی و.....خانواده ها باشند که دچار مشکل شده اند، وموسسات خیریه بتوانند ستونی محکم برای انسان هایی باشند که به هر دلیل به در بسته برخورده اند.

مثال: نمونه بسیاری داشته ایم از افراد نیازمندی که به دفتر موسسه مراجعه کرده اند واز موسسه کمک و مستمری دریافت می کنند، در عین حال اقوام آنها در موسسه عضو هستند وبه موسسه یاری می رسانند،واین دو گروه از وجود همدیگر یکی به نام مددکار ودیگر به نام مددجو خبر ندارند. در واقع با یاری رساندن به موسسات ،غیر مستقیم به بستگان خودمان یاری می رسانیم.

فلسفه وجودی موسسه خیریه هیوای ژیان

موسسه خیریه هیوای ژیان با چنین ذهنیتی ظهور کرد که بتواند گوشه ای از زحمات دیگر موسسات خیریه و انجمن های مردم نهاد و حتی نهادهای مردمی خیریه را که در این حوزه مشغول به فعالیت هستند را کم بکند وخود آن را به دوش بکشد تا توشه ای قیامتی نیز برای خود جمع کنند.

مجموعه ای از افراد دلسوز که مسائل انسانی و اسلامی در اولویت های زندگی شان قرار دارد اقدام به تاسیس این موسسه نمودندوبه همین دلیل روابط حسنه ای با تمام موسسات وارگان ها و سازمان های دولتی و غیر دولتی داشته و خواهیم داشت و رقیب هیچ کدام از این موسسات نبوده و نخواهیم بود.چراکه غیر از اجر اخروی ثمری برایمان دربر نداشته و نخواهد داشت.

حتی موارد بسیار بوده که مردم به موسسه مراجعه کرده اند و حل مشکل آنها در توان و وسع موسسه نبوده،آنها را به سازمان بهزیستی،موسسات خیریه مانند مرحوم مهندس ادب، تروسکه رحمت،دارالاحسان،کمیته امداد، انجمن سرطان و حتی بیمارستان ها و سازمان ها و مراکز پزشکی و غیره معرفی کرده ایم دراین راستا آنها نیز چون معضل جامعه رامعضل خودشان می دانند به آنها کمک و یاری رسانده اند.

1-موارد بسیاری بوده برای رهن منزل به کمیته امداد معرفی کرده ایم.

2-موارد بسیاری،بخصوص در بخش دارو ودرمان به موسسه مرحوم ادب معرفی کرده ایم.

3-مواردی بوده که بیمار سرطانی داشته ،به انجمن سرطان معرفی کرده ایم.

4-مواردی بوده از افرادبی سرپناه و بی سرپرست به بهزیستی و دارلاحسان معرفی کرده ایم.

،قلبا از همه آنها کمال تشکر را داریم.

موسسات و نهاد های خیریه،دارای نام مبارک خیریه هستند ان شاءالله هیچگاه به موسسات شریه تبدیل نخواهد شد و قدمت و توانمندی مجموعه ای از موسسات خیریه باعث نخواهد شد حس حذف و رقابت در بین موسسات ایجاد شود بلکه ما بایدزیر پر وبال آنهایی را که تازه شروع به فعالیت می کنند را بگیریم نه اینکه نا خواسته پرو بال آنها را بکنیم وتوان پرواز را از آنها بگیریم.

احترام وادب و نزاکت در بین تمام انجمن های مردم نهادو.....باید به حدی باشد که سرلوحه دیگران باشند همچنان که بوده و خواهند بود.

چرا با وجود این همه موسسات خیریه شمابه عنوان موسسه خیریه هیوای ژیان نیز به این مجموعه اضافه شده اید؟

بنده معتقد هستم برای هر محله ای انجمن های مردم نهاد و موسسات خیریه لازم است با توجه به دلایل زیر:

1-وسعت شهری.

2-مشکلات عدیده مردمی .

3- متنوع بودن مشکلات و گرفتاری ها .

4- شناخت بیشتر موسسه ای که در یک محله تاسیس می شود از مردم آن منطقه، شناخت کافی و دقیق از مشکلات و کمک ویاری گرفتن از مردم آن محله .

5-اهتمام بیشترمردم توانمند آن محله به مشکل افراد محله خود(در دین نیز توصیه شده است انسان ابتدا باید مشکلات بستگان خود را حل کند).

6-احساس دین کردن فردی که مشکل او را حل کرده اند و آمادگی ایشان برای حل مشکلات هم محله ای در آینده.

7- عدم سوء استفاده افراد سودجو و تنبل که به هیچ شیوه ای تن به کار و فعالیت نمی دهند.

8- تقسیم وظایف ومسئولیت در بین موسسات.

9- تخصصی شدن موسسات و انجمن های مردم نهاد.

10-هر فردی مجموعه ای از افراد را می شناسدو مردم به آنها اعتماد می کنند پس آنها می توانند از امکانات مالی و دیگر توانایی های افرادفوق استفاده کنند.

نقش موسسات خیریه و انجمن های مردم نهاد

1-موسسات خیریه بویژه موسسه خیریه هیوای ژیان با جذب 1000خیر ثابت و بیشتر از این رقم خیر به صورت متفرقه که با موسسه همکاری می نمایندو50کادر مجرب و متخصص و تحصیل کرده توانسته انداین فرهنگ را بار دیگر در جامعه نهادینه کند و تلفیقی از سنت و مدرنیته رادر جامعه ایجاد و جامعه را به پیش ببرد. اکنون یک دانش آموزدبستانی و یک پیرمرد چون سید عابدین ابراهیمی همه دوش به دوش هم موسسه را یاری می نمایند تا بتوانند مشکلات اجتماعی این جامعه را حل و فصل نمایند.و این فرهنگ انسانی و اسلامی و قرآنی بسیار روی آن تاکید کرده که بعد از ارتباط انسان با خدا یعنی نماز ،انفاق مطرح می شود(مما رزقناهم ینفقون – رابطه انسان با خدا).

2-موسسه خیریه هیوای ژیان و دیگر موسسات توانسته اند پل ارتباطی بین تهیدستان و پردستان باشند و از ایجاد فاصله بیشتر طبقاتی وبه طبع آن فساد اجتماعی تا حدی جلوگیری نماید.بسیاری از مشکلات اجتماعی امروز ناشی از این فاصله است، اگر ما امروز ماشین آخر سیستم داشته باشیم ولی فقرا حتی دوچرخه ای نداشته باشند حداقل کاری که می توانند بکنند این است که دعای شر ما را می کنند.

3-موسسه خیریه هیوای ژیان توانسته کانونی بین افراد بی نیاز و افراد نیازمند ایجاد کند . هر دو سرخوش هستند طبقه مرفه جامعه از این سرخوش و خوشحال است که توانسته با نقدینگی و توانمندی ها ی خود مشکلی ازمشکل جامعه را حل نمایند و افراد متخصص و توانمند جامعه از این خوشحال هستند که می توانند و توانسته انداز تخصص خود به نفع جامعه استفاده کنندو دین خود را نسبت به محرومان جامعه ادا نمایند.

شور و نشاطی در طبقه تهیدست و بی پناه و کم دست جامعه ایجاد شده که امروز درهمکاری و هماهنگی جامعه برای کمک به آنها ایجاد شده و افرادی هستند که در جامعه غم تهیدستی و بی پناهی آنها رابخورند و افرادی هستند که بتوانند خاری از قلب آنها بیرون بیاورند.

4-بنابراین دولت و مردم باید هرچه بیشتر در این زمینه سرمایه گذاری کنندچراکه این مانند پیشگیری از بیماری اهمیت دارد همچنان که هزینه پیشگیری از بیماری ممکن است 10/1معالجه آن بیماری و حتی بعضی از بیماری صلب العلاج هستند،باشد

5-نه تنها کمک به موسسات خیریه چون هیوای ژیان و انجمن های مردم نهاد هزینه نبوده و نیست بلکه سرمایه گذاری است که درآمدآن از هرسرمایه گذاری بیشتروبهتر بوده وبه همین دلیل خداوندمتعال برای اعمال خیریه 700برابر اجر و پاداش در نظر گرفته

 

افراد نیازمند می توانند در این زمینه چه نقشی داشته باشند،

1-قناعت وتلاش آنها برای حل مشکل خود و به خود متکی بودند می توانندموثر باشند.

2-ما توانسته ایم از توانایی آنها برای مشکل همدیگر استفاده کنیم مثلابرای نگهداری از افراد سالخورده و پرستاری آنها از همین خانواده نیازمند کمک می گیریم.

3-با گروه بندی و ارتباط بیشتر از آنها با یکدیگر در تلاش هستیم کانونی در بین انها ایجاد کنیم که بتواند با همکاری و همیاری خودشان بخشی از مشکلات طبقه خود را حل کنند.

4- با کمک گرفتن از طرح اقتصاد خرد که اکنون موسسه هیوای ژیان سه گروه را ایجاد کرده ودر بین خود صندوق تعاونی تشکیل داده ان با پس انداز مبلغ ناچیز و پرداخت وام به همدیگر تا حدودی به همدیگرتوانمندی ببخشند

 

 

 

نحوه و شیوه کاری موسسه خیریه هیوای ژیان

-موسسه هیوای ژیان با استفاده و به کارگیری سیستم مدیریت کیفیت و نیروی انسانی متعهد و توانمند

-نوشتن خط مشی کیفیت –وچارت سازمانی- ونوشتن شرح مسئولیت واختیارات –وروش اجرایی توانسته نقش مفیدی در جامعه داشته باشد

-موسسه هیوای ژیان برای پیشبرد و اهداف خود بر اساس چارت سازمانی به9واحد تقسیم شده است

چهار واحدخدماتی:1-مددکاری 2-کارآفرینی 3-آموزشی و ورزشی 4-پزشکی

پنج واحد عملیاتی:1- پشتیبانی2-it3 - مدیریت منابع انسانی 4- مشارکت مردمی 5- بهبود کیفیت

که توانسته است در حل مشکلات افراد بی بضاعت بسیار موثر عمل نمایند.

که هر کدام از واحدها با توجه به شرح مسئولیت و اختیارات توانسته اند نقش اساسی را در پیشبرد و اهداف موسسه داشته باشند.هر چند ما هنوز نیازمند افراد مجرب وتحصیل کرده و با تجربه بیشتری هستیم تا بتوانیم بهتر ظاهر شویم وبه کارها و فعالیت بهبود ببخشیم.

چرا که به بخش اعضم نیروی انسانی بکار گرفته شود در موسسه خیریه هیوای ژیان افتخاری بوده و امروزه با توجه به معضلات اجتماعی مردم که هر کسی حتی نمی تواند یک تنه زندگی و مشکلات زندگی خود برسد.چه رسد بخشی از زندگی را وقف کار خیریه کنند.دراین زمینه ما نیازمند توجه بیشتر مردم هستیم که بتوانند با بخشش اوقات و ثروت و مهارت خود ما را در پیشبرد و اهداف موسسه یاری نمایند.

با عضویت به صورت افتخاری در موسسه و مشارکت در پرداخت ماهیانه حتی هزار تومان،یاچند ساعت در هفته ویا قراردادن یک قلک در منزل،فروشگاه،اداره و...می توانیم با این کاروان همراهی کنیم.

امید است همه ما بخشنده باشیم از هر آنچه در توان داریم.

رحیم سید زاده مدیر عامل موسسه خیریه هیوای ژیان

رمضان 90

 


0

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید

نماد اعتماد الکترونیکی

Telegram 1