امروز : سه شنبه05 تیر 1403 | 17ذي‌الحجه 1445 | 25 ژوئن 2024


تعریف:
نقش منابع انسانی و اهمیت روزافزون آن در توسعه بر هیچ کس پوشیده نیست؛ در فضای پرشتاب و سرشار از رقابت دنیای امروز، آنچه که منجر به کسب مزیت رقابتی در سازمان‌ها می‌شود نیروی انسانی باکیفیت، خلّاق و پویاست؛ به همین منظور واحد منابع انسانی مؤسسه‌ی خیّریه هیوای ژیان باهدف کلی کسب نتایج مطلوب از تلاش‌های جمعی کارکنان، گام‌های زیر را جهت رسیدن به این مهم مدنظر دارد:

 1. تأمین نیروی انسانی با حدّاقل هزینه؛
 2. پرورش و توسعه‌ی استعدادها و مهارت‌های افراد؛
 3. حفظ و نگهداری نیروهای شایسته و فعال و ایجاد روابط مطلوب بین آنان؛
 4. تأمین احتیاجات معنوی و جلب رضایت پرسنل به طوری که هم سویی لازم بین اهداف شخصی آن‌ها و هدف‌های مؤسّسه ایجاد گردد.

خلاصه ای از شرح مسئولیت و اختیارات واحد مدیریت منابع انسانی

 • برنامه ریزی برای نیاز سنجی آموزشی کارکنان به صورت سالانه؛
 • هدایت و انجام آموزش‌ها امکانات داخلی یا سایر مؤسسات آموزشی؛
 • تلاش در جهت برنامه ریزی، اجرا و تأمین موارد رفاهی برای کارکنان استخدامی در حد توان مؤسّسه و با استفاده از منابع موجود؛
 • تلاش در جهت مدیریت، هدایت و رهبری تعاملات روابط درون سازمان با استفاده از دوره های آموزشی، همچون رفتار سازمانی، فرهنگ سازمانی، روابط موثر و...
 • رسیدگی به مرخّصی، مأموریت و...پرسنل مؤسسه؛
 • تهیه‌ی پیش نویس قراردادها برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز مؤسّسه؛
 • تشکیل بانک اطّلاعاتی پرسنل افتخاری و موظّف؛
 • انجام کلیه موارد مربوط به بیمه پرسنل

عملکرد واحد مدیریت منابع انسانی در سال 89-90

 • تدوین آئین نامه های انضباطی برای کارکنان
 • تدوین آئین نامه های داخلی موسسه
 • تدوین آئین نامه های ارزیابی عملکرد کارکنان موسسه
 • ساماندهی پرونده های پرسنلی (افتخاری و قرار دادی)
 • انجام مصاحبه با کلیه نیروهای افتخاری و قراردادی که در موسسه مشغول به فعالیت گشته‌اند
 • برگزاری دوره آموزشی ICDL برای کارکنان موسسه

عملکرد واحد مدیریت منابع انسانی در سال 96-97:

 • اجرای آئین نامه های انضباطی برای کارکنان
 • عملیاتی کردن آئین نامه های داخلی موسسه
 • تدوین آئین نامه های ارزیابی عملکرد کارکنان موسسه
 • ساماندهی پرونده های پرسنلی (افتخاری و قرار دادی)
 • انجام مصاحبه با کلیه نیروهای افتخاری و قراردادی که در موسسه مشغول به فعالیت گشته‌اند

اهداف کیفی و برنامه های سال آینده‌ی واحد مدیریت منابع انسانی

 • عملیاتی نمودن کلیه آئین نامه های تدوین شده به طور کامل، مخصوصاً آئین نامه ارزیابی عملکرد
 • ساماندهی و برنامه ریزی آموزشی برای پرسنل موسسه و افزایش نفر ساعت آموزشی
 • ساماندهی سیستم کنترل تردد پرسنل

انتظار واحد مدیریت منابع انسانی از شهروندان

 • کمک و همکاری در زمینه توسعه استعدادها و مهارت کارکنان از طریق همکاری در زمینه آموزشی

خلاصه ای از شرح مسئولیت و اختیارات واحد مدیریت منابع انسانی


0

نماد اعتماد الکترونیکی

Telegram 1